WARUNKI ZAKUPÓW poprzez www.woox.us

Ponieważ WooX JEST DOSKONAŁY, załączamy zasady zwrotów, reklamacji i warunki handlowe. Może się przecież zdarzyć, że przez niedopatrzenie zaszyjemy w podszewce nowej bluzy czek na miliard grosy, a ponieważ grosy nie istnieją będziecie go chcieli zwrócić.

WARUNKI HANDLOWE.

I. Postanowienia ogólne.
Te warunki handlowe (dalej też WH) obowiązują przy zakupach w internetowej sprzedaży na stronie www.woox.us ( dalej również sklep internetowy) szczegółowo określają prawa i obowiązki sprzedającego, którym jest  prowadzący sklep internetowy SUN SKI SPORT s.r.o. Ramzová 342, Ostružná 78825, NIP: CZ26868881.

II. Podstawowe pojęcia.
Umowa konsumencka – Jest to umowa kupna, umowa o dzieło a także inne umowy jeżeli ich stronami są z jednej strony konsument a z drugiej  dostawca ewentualnie sprzedawca.  Dostawca: jest to osoba która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej  lub innej  działalności gospodarczej. Chodzi tu o przedsiębiorcę , który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub oferuje usługi.
Kupujący – konsument: Jest to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach  swojej handlowej lub innej gospodarczej działalności, lub osoba która nabywa towary lub usługi z innym przeznaczeniem niż działalność gospodarcza.
Kupujący, który nie jest konsumentem: Jest to osoba która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej lub innej gospodarczej działalności.
Sklep internetowy: Sklep elektroniczny lub inny system zamówień prowadzony z wykorzystaniem Internetu przez przedsiębiorcę, który jest dostawcą , lub oferuje towar lub usługi, kupującym.
Umowa kupna: Zamówienie kupującego jest propozycją umowy handlowej a sama umowa jest zawierana z chwilą kiedy kupujący otrzymuje zgodę  na jego propozycję (ofertę). Od tego momentu między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, które ogranicza umowa kupna i warunkami handlowymi, które są integralną częścią tej umowy.

III. Informacje o zawartej umowie i warunkach handlowych.
Poprzez zawarcie umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się  z warunkami sprzedaży, których integralną część stanowi regulamin reklamacji i że się z jego zapisami zgadza. Te warunki umowy kupna są kupującemu przed zawarciem transakcji przedstawione i powinien się z nimi zapoznać.
Umowa jest zawierana w języku polskim, jeżeli nie występują okoliczności uniemożliwiające zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Istnieje możliwośc zwarcia umowy w innym zrozumiałym dla stron języku. Zawarta umowa jest przechowywana przez sprzedającego w celu jej właściwej realizacji i nie jest dostępna dla osób trzecich. Informacje o technicznym sposobie przygotowania umowy w celu jej zawarcia w  naszym internetowym sklepie są jawne i kupujący ma możliwości sprawdzenia treści i wniesienia poprawek. Te warunki handlowe są przedstawione na naszych stronach internetowych www.woox.us i możliwy jest ich podgląd i wydruk przez kupującego.

IV Zasady dotyczące składania zamówień.
Zamówienia składać można za pośrednictwem witryny internetowej www.woox.us. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad. Dowód zakupu w postaci faktury wysyłany jest elektronicznie do klienta na adres e-mail podany przez kupującego.  

V. Cena towaru i warunki płatności.
Wszystkie ceny towarów i usług w sklepie internetowym zawierają podatek VAT. Każdy produkt ma swoją cenę. Z końcową ceną towaru  (włącznie z kosztami przesyłki i ewentualnych zniżek) kupujący jest zapoznany jeszcze przed zatwierdzeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny bez wcześniejszego powiadomienia kupującego. Wówczas zmiana ceny nie dotyczy już zawartej umowy.

Sposób zapłaty kupujący wybiera w trakcie tworzenia zamówienia i ma do wyboru następujące możliwości:
- przelewem na numer konta bankowego: WBK: 94 1500 1575 1215 7005 4461 0000
Zastrzegamy, że przy płaceniu przelewem na konto, towar jest wysyłany w momencie kiedy pełna kwota wynikająca z zamówienia zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego. 
-za pośrednictwem servisu PayU - opcja ta pozwala dokonać szybkiej płatności Kartą Kredytową oraz przelewem transferowym i e-przelewem. Każda płatność dokonana przez serwis PayU musi zostać zatwierdzona. Dopiero po otrzymaniu informacji o akceptacji płatności przez firmę PayU, towar zostanie wysłany. 
- za pobraniem - przy odbiorze towaru pracownik Poczty lub firmy kurierskiej pobiera od klienta opłatę równą wartości złożonego zamówienia tj. kosztów transportu i towaru.
Ceny towaru obowiązują do chwili wystawienia przez sprzedającego nowych cen.

VI. Dostawa, czas dostawy towaru, transport.
Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta "adres dostawy". Koszty dostawy wskazane są przy składaniu zamówienia i zależą od formy płatności.

Niezbędny czas ekspedycji towaru tzn. czas kiedy następuje przekazanie towaru firmie doręczającej przesyłki waha się między 1 a 5 dni od potwierdzenia zamówienia lub od zapłaty jeżeli płatność następuje przelewem na konto. Jeżeli zamówionego towaru nie ma aktualnie w magazynie, lub nie jest możliwe dotrzymanie określonego w umowie terminu sprzedający poinformuje kupującego o tych trudnościach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail i wspólnie ustalą dalszy tok postępowania. Za początek terminu dostawy w przypadku opłaty za pobraniem uważa się potwierdzenie zamówienia, w przypadku płatności przelewem na konto za początek terminu dostawy uważa się czas, kiedy przelane środki znajdą się na koncie sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zamówienia w przypadku niepełnych danych w zamówieniu  lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zamówienia. O tej odmowie poinformuje zamawiającego e-mailem. Towar jest dostarczany na adres wskazany w zamówieniu. Kupujący ma obowiązek zamówiony towar przyjąć. Jeżeli towaru nie przyjmie,  sprzedający będzie żądał zwrotu kosztów transportu. Ewentualne ponowne wysłanie towaru nastąpi po telefonicznym lub innym kontakcie. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej, dokument ten spełnia rolę gwarancji. Kupujący ale nie konsument powinien towar dostarczony  przez sprzedającego niezwłocznie sprawdzić i bez zbędnej zwłoki poinformować sprzedającego o ewentualnych wadach dostawy. Podpisem listu przewozowego potwierdza  nieuszkodzenie zawartości przesyłki przy transporcie.
Kupujący- konsument nie ma obowiązku sprawdzenia towaru jednak w jego własnym interesie jest to wskazane ponieważ mogą wystąpić komplikacje przy składaniu reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie. Swoje zastrzeżenia do dostarczonego towaru kupujący może wnieśc do listu przewozowego. Konsument może także odmówic przyjęcia uszkodzonego towaru i opisać to w liście przewozowym.

VII. Odstąpienie od umowy
W ciągu 100 000 lat i dwóch dni od daty otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupujacego płatności.
Rzeczy należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo od odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli rzeczy zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni.
Odstąpienie od umowy należy uczynić w formie pisemnej. Towar Kupujący powinien zwrócić w całości z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, włącznie z nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem (wyjątek stanowi uszkodzenie opakowania podczas rozpakowania towaru), w stanie i jakości w jakiej towar otrzymał. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub niekompletnego, sprzedający ma prawo obniżyć zwrotną cenę o odpowiadającą brakom kwotę. Przy odsyłaniu towaru z powrotem do sprzedającego zalecamy konsumentowi staranne zapakowanie tak, żeby w transporcie nie doszło do obniżenia jakości towaru. 
W przypadku odstapienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Zwrot płatności następuje przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta w oświadczeniu lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Informujemy, że nie odbieramy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
Jeżeli nastąpiło obniżenie jakości towaru (został częściowo zużyty czy zniszczony, towar nie jest kompletny lub jest uszkodzony, doszło do wzbogacenia bez powodu, lub przypadkiem została spowodowana strata) kupujący jest zobowiązany pomniejszoną wartość wyrównać w pieniądzach, w praktyce dzieje się tak, że  kupującemu potrąca się z kwoty do zwrotu część na pokrycie strat sprzedającego. .
Aby odstąpić od umowy zawartej na www.woox.us, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres: info@woox.us, lub przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem na adres: 

Świat Przesyłek/WOOX
ul. Tyniecka 5a
52-407
Wrocław 

VIII . Gwarancja i reklamacje
Jeżeli w karcie gwarancyjnej nie jest podany dłuższy okres gwarancji, gwarancja na towar trwa 24  miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przyjęcia towaru przez kupującego. Okres gwarancji przedłuża się o czas w którym towar podlegał naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji zaczyna się od nowa. Gwarancja nie obejmuje zniszczenia rzeczy w wyniku normalnego użytkowania. W przypadku kiedy kupujący zamierza skorzystać z prawa gwarancji kontaktuje się z prowadzącym sklep.
Konsument przy skorzystaniu z gwarancji ma następujące prawa:
a/ jeżeli dotyczy to wady, którą można usunąć ma prawo do regulaminowej, bezpłatnej i szybkiej usługi usunięcia wady, prawo do wymiany  wadliwego towaru lub jego wadliwej części. Jeżeli jest to niemożliwe ma prawo do skorzystania  z obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna
b/ jeżeli wady nie da się usunąć i jest ona przeszkodą w korzystaniu z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem ma prawo na wymianę wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna
c/ jeżeli wady można usunąć ale występują w większej liczbie lub się powtarzają i nie pozwalają towaru użytkować zgodnie z przeznaczeniem ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy kupna.
d/ jeżeli występują inne wady nieusuwalne ale nie żąda wymiany towaru ma prawo do proporcjonalnej obniżki ceny lub prawo odstapienia od umowy kupna.
Sprzedający niezwłocznie decyduje o zasadności reklamacji, w bardziej złożonych sytuacjach do 3 dni. Do tego czasu nie zalicza się czas na zasięgniecie fachowej opinii w sprawie reklamacji. Reklamacja będzie uwzględniona najpózniej do 30 dni włącznie z usunięciem wady towaru. Ten czas można w porozumieniu z konsumentem przedłużyć. Po upływie tego okresu ma konsument takie same prawa jakby chodziło o wadę nieusuwalną, może skorzystać z prawa odstapienia od umowy kupna. Sprzedajacy ma  obowiązek wydać konsumentowi pisemne potwierzenie zgłoszenia reklamacji, czego ona dotyczyła i w jakim czasie i jak będzie załatwiona. Ewentualnie pisemne wyjaśnienie dlaczego reklamacja została oddalona. Ten obowiązek dotyczy też osób z rzeczy przeznaczonych do dokonania naprawy.
W przypadku uzasadnionej reklamacji konsument ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją. W przypadku odstapienia od umowy z powodu wady przedmiotu konsument ma również prawo do zwrotu poniesionych kosztów w związku z odstąpieniem od umowy.
Roszczenie do gwarancji zanika w następujących przypadkach:
*przy mechanicznym uszkodzeniu spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem
* zniszczenie przedmiotu lub jego części spowodowane zwykłym użytkowaniem
*upłynął okres gwarancji przed dniem zgłoszenia reklamacji
*niefachowego zainstalowania, zaniedbania,  manipulowaniem, lub brakiem troski o przedmiot.
* towar uległ uszkodzeniu przez żywioł
* towar uległ uszkodzeniu przez niewłaściwą obsługę lub jej brak
Do reklamacji we wszystkich przypadkach należy dołączyć kopię faktury, dokumenty potwierdzające zapłatę i dostarczenie towaru, którego wady są reklamowane a także pismo przewodnie z opisem przyczyny reklamacji.
Reklamacje lub żądanie wymiany należy kierowac na adres:

Świat Przesyłek/WOOX
ul. Tyniecka 5a
52-407
Wrocław


IX. Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres), które kupujący udostępnia sprzedającemu w celu złożenia zamówienia są przechowywane  zgodnie z obowiązującym prawem Polski zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Wszelkie dane uzyskane od klientów są używane wyłącznie do wewnętrznych celów sklepu (w celu pomyślnego zrealizowania zamówienia) i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są firmy dostarczające przesyłki, którzy w minimalnym stopniu dane otrzymują w celu skutecznego dostarczenia towaru. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania przedmiotu  umowy kupna aż do czasu kiedy w pisemnej formie nie cofnie swojej zgody. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i dokonywania zmian, włącznie z innymi prawami określonymi przepisami prawa.
Powyższe Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 06.07.2012 r..


W przypadku dodatkowych pytań, lub niejasności proszę się kontaktowac z prowadzącym sklep SUN SKI sport s.r.o. 
Bezručova 1371/6, 790 01 Jeseník  info@woox.us
W górę